Novinky

19.9. - 15.11. 2020
JEDENÁCTKA Z TRŽIŠTĚ
6.10.2020 v 18:30
Koncert
Unum Necessarium
Milevské muzeum
Předsednictvo a výbor Muzejního spolku v Milevsku při slavnostním otevření muzea 29. srpna 1937 (fotografováno v I. patře zasedací síně na radnici). Stojící zleva: Bohumil Ždichynec - jednatel a správce muzea, Ladislav Chochol, František Horný, František Stupka, František Hadáček, Oldřich Horný, Karel Charvát - pokladník muzea, Antonín Karý - delegát krajanského spolku Milevsko v Praze,  Václav Dvořák. Sedící zleva: ing. Jaroslav Růžička, Matěj Kovářík, Karel Mach, Rupert Dušek - předseda, Václav Levý - místopředseda, Antonín Černohorský, Heřman Slivka  (kde není uvedena funkce, jedná se o členy výboru).
Pohled na milevský klášter od jihu z roku 1897. Obě kostelní věže mají ještě barokní střechy. Vpředu vpravo od topolů budova nynějšího Milevského muzea.
Milevský klášter od jihu z roku 1900. Vpravo vedle topolů nynější budova Milevského muzea.
Kamenná kašna z roku 1765 na  II. nádvoří kláštera, vpravo budova nynějšího muzea. Snímek z roku 1943.
Pohled na milevský klášter od východu (40. léta dvacátého století). Uprostřed snímku budova nynějšího Milevského muzea.
Milevský klášter od jihovýchodu z roku 1900. Tehdy osamoceně situovaná kaplička stojí dnes uprostřed zástavby.
Budova Milevského muzea v roce 2008
stav před rekonstrukcí.
Budova Milevského muzea  v roce 2013
stav po rekonstrukci.
Z historie Milevského muzea
muzeum pro celou rodinu
počet návštěv
Budova Milevského muzea v srpnu 1999
rekonstrukce střechy.

Pocitadlo Web4U.cz
    Za první impuls k založení Milevského muzea můžeme pokládat provolání Okresního sdružení dorostu čsl. venkova z roku 1913. Tento dokument, pod nímž je podepsán učitel Josef Gottwald, referent muzejní komise, vybízel občany ke sbírání starých předmětů a dokumentů pro budoucí muzeum. Skutečně se nějaké množství darů sešlo, ale v průběhu první světové války se většina ztratila. Pak se nad chystaným muzeem na nějaký čas zavřela voda. Až teprve roku 1926 vznikl v Milevsku muzejní spolek a po deseti letech bylo konečně Milevské muzeum dne 29. srpna 1937 slavnostně otevřeno ve čtyřech přízemních místnostech nové radnice.
    Leč sláva nového muzea netrvala dlouho. Už v listopadu 1939 musely být muzejní expozice na příkaz protektorátních úřadů sestěhovány do dvou místností, takže namísto muzea se jednalo spíše jen o skladiště. Až roku 1947 bylo opět Milevské muzeum na radnici otevřeno v původních prostorách. I tak však bylo zřejmé, že se stále jedná o pouhé provizorium. Zásadní změna nastala až roku 1949, kdy se muzeum nastěhovalo do barokní prelatury premonstrátského kláštera na prvním nádvoří. Po zrušení muzejního spolku převzal sbírky roku 1951 MNV a později Okresní národní výbor v Milevsku. Roku 1960 se pak muzeum opět stalo městským muzeem.
    V sedmdesátých letech bylo muzeum po několik let dlouhodobě uzavřeno a teprve v květnu 1975 po nutných adaptacích a rozšíření výstavních prostor bylo zpřístupněno veřejnosti. Do roku 1990 byl ředitelem Milevského muzea pan Jiří Frey z Písku, po něm převzala tuto funkci v lednu 1991 Mgr. Věra Englichová, která zde působila do ledna 2000. Po jejím odchodu byla dočasně pověřena řízením pracovnice muzea paní Helena Pohořálková a v květnu 2000 nastoupila do funkce ředitelky PhDr. Marie Špačková, dosavadní ředitelka městského muzea v Ústí nad Orlicí. Ta působila v Milevsku do února 2004, pak muzeum dočasně řídil památkář Jiří Hladký a poté převzal od 1. července 2004 funkci ředitele Vladimír Šindelář, dosavadní správce fondu militárií.
    Na počátku roku 2013 skončila jedna kapitola dosavadního života muzea, to když se Milevské muzeum muselo vystěhovat z dosavadních prostor prelatury na prvním nádvoří kláštera. Nově je nyní vymístěno na druhé nádvoří, do opravené budovy z roku 1768, kde kdysi bývaly byty úředníků klášterní správy. Zde vznikly nové expozice, které byly slavnostně zpřístupněny dne 1. června 2013.