Milevské muzeum
Milevské muzeum
Klášterní  557
399 01 Milevsko

IČ:    00 374 652
DIČ: CZ 00 374 652

Funkce Jméno E-mail
ředitel, sbírka militárií Vladimír Šindelář sindelar@muzeumvmilevsku.cz
sbírka fotografií a pohlednic Lukáš Panec panec@muzeumvmilevsku.cz
numismatická sbírka Jiří Peroutka peroutka@muzeumvmilevsku.cz
knihovna, umělecko-historická sbírka Helena Pohořálková pohoralkova@muzeumvmilevsku.cz
archeolog Mgr. Kamila Pokorná kamca.pokorna@gmail.com
účtárna Zdeňka Vachutová vachutova@muzeumvmilevsku.cz
Adresa:
E-mail:   muzeum.milevsko@muzeumvmilevsku.cz
Telefon:  +420 382 521 093
Pokud si přejete nahlédnout, opravit či smazat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nebo vznést dotaz ke zpracování, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy: GDPR@muzeumvmilevsku.cz

Nebo písemným požadavkem zaslaným na adresu:

Milevské muzeum
oddělení GDPR
Klášterní 557
399 01 Milevsko

V případě, kdy by Milevské muzeum jako správce nebo zpracovatel provádělo zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromí a osobního života subjektu údajů, může dotčená osoba žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení případně požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, a e-mailem: posta@uoou.cz

Toto prohlášení je platné od 25. 5. 2018

muzeum pro celou rodinu
počet návštěv
Pocitadlo Web4U.cz
Novinky

Muzeum milevských maškar, Náměstí E. Beneše č.p. 6 (budova spořitelny)
Na levoboku LOĎ !
23.9.2018 - 18.11.2018


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ  (pdf)
Přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
Shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
Při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů;
Zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů;
Zpracovávat pouze pravdiví a přesné osobní údaje správci známé;
Poskytnout zdarma na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.
Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), tj. zejména právo znát účel zpracování osobních údajů;
Právo znát kategorie dotčených osobních údajů;
Právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
Právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy;
Právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů;
Skutečnost o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
Právo požadovat po Správci opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);
Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR);
Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR);
Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci (čl. 20 GDPR).
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, má subjekt:
Prohlášení o ochraně osobních údajů
V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních a nařízení GDPR, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu těchto údajů, informuje Milevské muzeum, Klášterní 557, 399 01 Milevsko, IČ: 00374652 o zpracování osobních údajů a svých právech a povinnostech správce a zpracovatele. Osobní údaje považuje Milevské muzeum za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování dodržování pravidel.
Jakým způsobem a jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilém přístupu k osobních údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázána povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejích ochraně.
Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.
Povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů
Milevské muzeum jako správce a zpracovatel osobních údajů účastníků kulturně-vzdělávacích akcí muzea je povinen: